Endring i reglene for arbeidsgiveravgift ved ambulerende virksomhet
29/01/2021
Kompensasjonsordning 2 – skatte- og regnskapsmessig periodisering
03/02/2021
Vis alle

Høring – utkast til ny standard for god regnskapsføringsskikk

Utkastet til ny standard er tilpasset forslaget til ny regnskapsførerlov i NOU 2018: 9, og i tillegg forenklet og modernisert i forhold til gjeldende standard. Høringsfristen er 1. juni 2021.
Høring – utkast til ny standard for god regnskapsføringsskikk
Source: Regnskap Norge