Nye skatteregler styrker ikke rettssikkerheten!
10/03/2015
Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven
21/01/2016
Vis alle

Tips og råd til årsoppgjøret

Årsoppgjøret – Her er sjekklisten som alle næringsdrivende bør gjennomgå

Virksomheten selv må bidra til at årsregnskapet blir à jour og korrekt derfor bør økonomiansvarlig i virksomheten gå gjennom nedenfor inntatte punkter som nyttige tips og råd i forbindelse med forberedelser og utarbeidelse av årsregnskapet.

Vi nærmer oss årsskifte 2012/2013 og fristen for å utarbeide årsregnskap og årsberetning. Alle regnskapspliktige er pliktige til å utarbeide årsregnskap i medhold av regnskapsloven § 3-1. De fleste virksomheter har ekstern regnskapsfører som utarbeider årsregnskapet.


 

Tips og råd i forbindelse med forberedelser og utarbeidelse av årsregnskapet:

 • For selskaper med plikt til å tegne OTP-avtale (bl.a. virksomheter med minimum 2 ansatte i 75% stilling) – husk å ajourføre ansatteopplysninger og lønnsgrunnlag samt oversende dette til forsikringsselskapet.
 • For å fylle ut lønns- og trekkoppgaver for lønnsoppdragskunder, og for å rekke innleveringsfristen (31.01.13) må all bilagsdokumentasjon vedrørende lønn snarest og senest innen 10.01.13 sendes til regnskapsfører. (Husk å hensynta betalte livs- og pensjonsforsikringer for ansatte, og alle telefonregninger med privat andel for nov/des som er dekket av virksomheten).
 • Varetelling for kunder med varelager pr. 31.12.12 – varetellingsliste (priser eks. mva) leveres regnskapsfører sammen med 6. termin bilag – husk nummerert, datert og attestert- verdivurdering av varelager inklusive kurant/ukurant.
 • Beholdningsvurdering for utført ikke fakturert arbeid pr. 31.12.12 må utarbeides. Listen må inneholde alt arbeid m/materialer som er levert i 2012, og som ikke faktureres før i 2013. Listen leveres regnskapsfører sammen med 6. termin bilag.
 • Har du tap på kundefordringer? – Send liste over kundefordringer som er tapt til din regnskapsfører. Er du uskikker på reglene for tapsføring på kundefordringer undersøk eventuelt med din regnskapsfører så du får tidfestet tapet tidligst mulig.
 • Er det foretatt privatuttak av varer/tjenester fra virksomheten – send en liste over uttakene til regnskapsfører sammen med 6. termin bilag eller uttaksbok.
 • For selskaper med varehandel – husk liste over tilgodelapper og gavekort.
 • For selskaper med bil i næring – noter kilometerstand pr. 01.01.2013, biltype/modell og registreringsnummer.
 • For de som bruker sin private bil i næringsvirksomheten og får fradrag for inntil 6.000 km etter kilometergodtgjørelse – husk å sende kjørebok eller reiseregninger til regnskapsfører.
 • Husk å innlevere alle årsoppgaver, ligningsoppgaver og kontoutskrifter – oversikt over bankinnskudd/gjeld og forsikringer er særlig viktig.
 • Husk kopi av leie- og leasingavtaler, nye eller endrede husleiekontrakter, samt kopi av andre viktige avtaler som påvirker regnskapsføringen og evt. dokumentasjon av verdivurderinger i balansen.
 • Elektroniske kommunikasjonsmidler (fast tlf./mob. tlf./bredbånd/mobilt bredbånd) – gi beskjed til regnskapsfører dersom skjønnsmessig fordel privat bruk avviker fra standardsatsene.
 • Liste over leide/leasede driftsmidler. Spesifikasjon av tilgang og avgang driftsmidler. Kopi av låneavtaler og leieavtaler må også være på plass.
 • Alle bilag for 2012 må leveres så snart som mulig over årsskiftet. Dersom man ikke har mottatt alle bilag eller årsoppgaver bør denne dokumentasjonen ettersendes snarest mulig.
 • Oppgave over aksjer og verdipapirer må være i orden.
 • Nye skattekort 2013

 

Spesielt for enkeltpersonforetak:

 • Send lønns- og trekkoppgaver til regnskapsfører dersom du har hatt lønnet arbeid ved siden av næringsvirksomheten.
 • Reiseutgifter hjem/arbeidssted, evt. pendlerutgifter må dokumenteres og redegjøres for.
 • Kjøp og salg av private eiendeler (Hus, hytte, bil, båt, campingvogn, særlig verdifull kunst etc.) må informeres om til regnskapsfører.
 • Premie til egen pensjonsforsikring må dokumenteres (husk at fristen for å inngå avtale om pensjonsforsikring er utgangen av mars året etter inntektsåret)
 • Utgifter til barnepass må dokumenteres.
 • Endring i familiesituasjon/sivil status må redegjøres for.
 • Premie til frivillig trygd og sykeforsikring, dersom disse ikke er regnskapsført må informeres om.
 • Forsikringsverdier nye hus, båter, innbo m.m. må informeres om.

 

Spesielt for aksjeselskap: 

 • Det må utarbeides en oversikt over avtaler mellom aksjonær(er) og selskapet, med angivelse av hvilke ytelser som ytes fra partene samt avtalens varighet.
 • Lag oversikt over eventuelle endringer i eiersammensetning gjennom året.
 • Gjør opp mellomregningskonti – lån over 3/5 G (folketrygdens grunnbeløp) skal avtalefestes med låneavtale – kontakt regnskapsfører for å få utarbeidet en eventuell låneavtale.
 • Lønns- og trekkoppgave daglig leder og styremedlem (for kunder som fører lønn selv må disse oppgavene uansett leveres inn da dette skal med som noteopplysninger i årsregnskapet.)

 

Kilde: Artikkel er hentet ifra NARF